Фитнесс

Хан Хужирт цогцолбороор үйлчлүүлэгч бүр зочид буудалд байрлах үеэс эхлэн фитнесс танхимаар үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх эрхтэй.